Huishoudelijk reglement

Versie : 1.0
Datum laatste wijziging : 29 februari 2016

Introductie

Deze huisregels zijn onderdeel van iedere overeenkomst en worden aangevuld / verduidelijkt met onze FAQ. Op al onze diensten zijn deze huisregels van toepassing. De huisregels zijn altijd van toepassing als je op de een of andere manier van onze diensten gebruik maakt of toegang hebt tot (delen van) ons platform.

Algemeen

Algemene voorwaarden leveranciers

Op al onze diensten zijn, naast onze eigen huisregels, ook de huisregels / algemene voorwaarden van onze leveranciers toepassing.
Onze leveranciers zijn:

Wijzigen dienstverlening

De stichting is bevoegd de dienstverlening te wijzigen of op te schorten als dit in het belang van de stichting of haar klanten is. Kortom, wanneer er een (zwaarwegend) belang is de dienstverlening of de voorwaarden te wijzigen, dan kan dit eenzijdig door ons worden gedaan. Denk hierbij aan het huishoudelijk regelement of een verduidelijking hiervan in de FAQ. Ook kunnen er redenen zijn om de beschikbare bandbreedte of het aantal CPU cores aan te passen.

Vrijwaring

De stichting is gevrijwaard van alle aansprakelijkheden van derden. Wij aanvaarden dus geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook. Niet direct, niet indirect.

Financieel

Periodieke betaling

Elke betalingsperiode krijg je een mail met een factuur van de diensten die je afneemt. We verwachten dat je de contributie binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn naar het rekeningnummer dat op de factuur vermeld staat overmaakt.

Wat gebeurt er met dit geld?

De bedragen die binnenkomen komen ten goede aan het doel van de stichting. De setupkosten dekken een deel van de investering, de maandelijkse kosten worden onder andere gebruikt om het hostingcontract te betalen.

Ik betaal niet, wat gebeurt er dan?

We zijn een stichting en hebben geen winstoogmerk. We hebben het geld echter wel nodig om te zorgen voor een gezond in- en uitgavenpatroon. Dit om de continuïteit van de stichting te borgen. Het geld hebben we ook nodig om reserves op te bouwen voor onderhoud en uitbreiding van het platform.

Betaal je niet voor de diensten die we leveren breng je dus indirect het voortbestaan van de stichting in gevaar.

Wanneer je niet of te laat betaald nemen we hierover contact met je op. Mocht dat alsnog niet leiden tot betaling, zullen de diensten vanuit ons eenzijdig worden stopgezet.

Misbruik en overlast

De wetgeving is ook hier gewoon van toepassing

Het zal wellicht vanzelf spreken, maar zaken die op de een of andere manier volgens Nederlandse of Europese wetgeving illegaal zijn, zijn verboden.

Hoe gaan jullie om met klachten rondom misbruik van de diensten?

Als er een klacht wordt gemeld rond een deelnemer zal er allereerst worden gekeken of de klacht gegrond is. Mocht blijken dat dat het geval is zal er zo spoedig mogelijk contact worden gezocht met de betreffende deelnemer. Als het misbruik dusdanig is dat de continuïteit van andere deelnemers in gevaar komt, zullen we de dienst tijdelijk onderbreken.

Het versturen van spam is verboden.

Allereerst is spam gewoon ontzettend vervelend. Dat past absoluut niet binnen het idee achter het aanbieden van de diensten. Daarbij is het versturen van ongevraagde email aan particulieren bij wet verboden. Let dus ook op het per ongeluk maken van een zgn. open relay. Deze kan door spammers worden gebruikt om via jouw mailserver spam te versturen. Als dat gebeurt, heeft dit gevolgen voor de stichting omdat we het risico lopen dat onze complete IP range op blacklists terecht komt en dus geen enkele deelnemer en de stichting zelf meer email kan versturen vanaf onze infrastructuur.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van een open relay en het juist configureren van je mailserver. Mocht je onverhoopt toch een open relay maken, dan word jij hier op aangesproken.

Overlast

Generieke regel op gebied van overlast is dat als je op welke manier dan ook overlast veroorzaakt, zei het technisch, zei het persoonlijk, het bestuur van de stichting of de door haar aangewezen vrijwilligers het recht hebben op passende wijze in te grijpen. Over het algemeen gaan we eerst het gesprek aan als er sprake is van (vermoedens van) overlast. Mocht echter de situatie zeer ernstig zijn of uit de hand lopen, dan nemen we direct en zonder overleg passende maatregelen.

Autoriteiten

Wanneer de autoriteiten hierom verzoeken, zullen wij de gevraagde gegevens aan hen overdragen. Het spreekt voor zich dat we hier zeer zorgvuldig mee om gaan en de noodzakelijke formaliteiten in acht nemen. Echter, als de politie bij ons op de (virtuele) stoep staat vanwege bijvoorbeeld vermoedens van een misdrijf waarvoor noodzakelijke gegevens op bijvoorbeeld jouw VPS of website staan, dan werken we wèl mee.

VPS

Verantwoordelijkheid

Je bent zelf verantwoordelijk voor je VPS. Bijvoorbeeld dat de beveiliging op orde is en dat je geen overlast veroorzaakt.

Regels rond IRCservers en -clients.

Je mag IRC vanaf ons netwerk / onze servers en services gebruiken waar het voor bedoeld is: chatten. Bestandsuitwisseling is expliciet verboden.
De gebruiksvoorwaarden van onze hoster verbieden het draaien van publieke IRC servers en het bouwen van een IRC netwerk, daarbij zijn IRC servers vaak het doelwit van DDoS aanvallen.
Gebruik van een IRC client is wèl toegestaan.

LET OP In de algemene voorwaarden van onze leverancier ARNIX staat dat het gebruik van IRC verboden is, wij hebben hierover afspraken met hen gemaakt waardoor het voor ons wél is toegestaan, onder bovenstaande voorwaarden.

Gameservers zijn verboden.

Gameservers zijn, in welke vorm dan ook, niet toegestaan. Dit heeft te maken met de huisregels van onze hostingpartij waar wij uiteraard ook aan moeten voldoen.

Regels rond operating systems.

Je mag ieder, (niet-vrij) besturingssysteem installeren. Van FreeDOS, Windows Server 2012R2 tot Ubuntu Server, zolang het technisch kan draaien op ons platform, is het welkom.
Er is wel 1 heel belangrijke voorwaarde: We verwachten dat je voldoet aan de licentievoorwaarden van de fabrikant, leverancier of ontwikkelaar.

Fair use policy

Voor de VPS hanteren we een zgn. fair use policy. Dit houdt in dat we verwachten dat je normaal omgaat met de resources van de VPS. Denk hierbij aan dataverkeer, schijf- en CPU-gebruik.

We monitoren daarom het dataverkeer en bandbreedte van iedere afgenomen dienst. Ook zullen we de schijf- en CPU belasting monitoren, allereerst willen we zorgen dat iedereen zijn VPS op een optimale manier kan gebruiken. Daarnaast monitoren we om te zorgen dat het stroomgebruik binnen de perken blijft.

Mocht blijken dat de VPS voor een langere tijd zorgt voor een excessieve belasting van het systeem zal hierop worden ingegrepen. Ook zullen eventuele kosten worden doorbelast.
Bij een toename van het aantal klanten kan het zijn dat we structureel tegen de limieten van ons contract zitten qua stroom- en dataverbruik. We zullen dan zorgen voor een aanpassing daarvan.

Delen van je VPS

Het niet toegestaan je VPS te delen met anderen zonder onze expliciete toestemming. Met andere woorden: Het al dan niet ter betaling ter beschikking stellen van bijvoorbeeld shellaccounts is niet toegestaan. Neem bij twijfel contact met ons op.

Commerciële activiteiten

Commerciële activiteiten (bijvoorbeeld een webshop) zijn toegestaan. Hou er wel rekening mee dat onze voorwaarden en huisregels ook op jouw klanten van toepassing zijn en dat we verstoringen aan ons platform alleen op basis van best-effort verhelpen tenzij anders is overeengekomen. Zoals elders aangegeven is het doorverkopen van bijvoorbeeld shellaccounts expliciet niet toegestaan.

Backups

Tenzij anders overeengekomen, verzorgen wij geen backups en/of snapshots van je VPS of andere data. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Mocht onverhoopt je data door een actie van ons of calamiteit aan onze kant verloren gaan, dan vinden wij dit heel jammer maar ook hierin kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Uiteraard doen we er alles aan dataverlies in op enige manier te voorkomen.

Hacks

Wanneer een van de diensten die je bij ons afneemt gehackt wordt, meld dit direct en volledig bij ons. Het is essentieel verdere schade aan ons platform te voorkomen en te onderzoeken of alleen jouw dienst is geraakt, of mogelijk ook andere delen van ons platform. Wanneer wij dit noodzakelijk achten communiceren we de hack naar andere deelnemers of publiceren we dit via de reguliere (publieke) kanalen.

Platform

SLA

Als stichting verlenen we onze diensten op basis van best-effort aan onze deelnemers en samenwerkingsverbanden. Met onze leveranciers zijn SLA afspraken gemaakt waardoor we bijvoorbeeld 24 uur per dag, zonder kosten, fysiek toegang kunnen krijgen tot ons platform. We doen ons uiterste best het platform en alle services 24/7 in de lucht te houden, maar kunnen hier geen garanties over afspreken.\

Onderhoud / Downtime

We zullen op momenten verstorend onderhoud moeten plegen aan ons platform, bijvoorbeeld bij een nieuwe kernel van onze hypervisors. Wanneer mogelijk kondigen we dit tevoren aan via de reguliere kanalen (email, website, Facebook). Het kan echter zo zijn dat er een verstoring op treed of spoedonderhoud gepleegd moet worden waardoor we niet (tijdig) downtime kunnen communiceren.